Pravidla výuky Jazykového centra Bučovice a Slavkov u Brna

Pravidla k výuce

Výuka vždy začíná v polovině září a končí koncem června. Viz aktuální kalendář JCB.

Jarní a vánoční prázdniny nejsou započítané do ceny kurzovného a nenahrazují se. Ve dnech, na které připadá státní svátek, se nevyučuje. Cena za kurz je jednotná na celých 18 týdnů / pololetí bez nároku slev nebo jiných úlev.

Vyhrazujeme si právo na změnu lektora v průběhu školního roku.

V případě nenadálé události, která znemožní prezenční výuku, bude výuka probíhat online (jako např. stav nouze, vážná chřipková epidemie, havárie v učebnách, rekonstrukce budovy aj.) Jedná se především o události způsobené třetí stranou.

Svou absenci lektor nahrazuje. Dojde-li ke zrušení výuky ze strany lektora, lekce jsou nahrazeny po domluvě nebo v náhradním týdnu pro dané pololetí. Viz aktuální kalendář JCB.

Na konci každého pololetí se na vyzvání emailem nebo lektorem student vyjádří, zda-li chce pokračovat v dalším pololetí.

O úspěchu při výuce rozhoduje i vlastní snaha a aktivita studentů, a to nejen při výuce, ale i při domácím procvičování.

Platba kurzovného

Kurzovné se hradí předem a je nutné ho zaplatit nejpozději před vlastním nástupem do kurzu.

Při nástupu do kurzu až v polovině semestru musí být faktura za kurzovné uhrazena nejpozději 1 den před vlastním nástupem do kurzu.

Ceny za výuku a způsob placení kurzovného se řídí ceníkem, není-li sjednáno jinak (firemní výuka, výuka ve školách apod).

Fakturace kurzovného probíhá pololetně, vždy před začátkem kurzu.

Kurzovné se standardně nepřevádí do dalšího pololetí, neodečítá ani nevrací.

Absence a omluva z výuky

Absence zapříčiněné ze strany studentů se nenahrazují.

Omluvy nejsou povinné a pokud se chcete z výuky omluvit, tak svou nepřítomnost nahlašujte přímo lektorovi formou SMS – na začátku semestru by Vám měl předat svůj kontakt / email. SMS formu prosím dodržujte, většina lektorů vyučuje celý den a telefonické hovory nepřijímají.

Pokud se do 15 minut od pravidelného začátku individuální lekce nedostavíte lektor může třídu opustit a tím se lekce považuje za zrušenou.

Tři neomluvené absence za sebou považujeme za nezájem o výuku a místo může být obsazeno jiným zájemcem bez náhrady. Obdobně se postupuje, i pokud není včas uhrazeno kurzovné bez předchozího vysvětlení.

Jestliže ale nastane situace, kdy je studentovi znemožněno opakovaně navštěvovat lekce, měl by o tom neprodleně informovat vedení JCB. V takovém případě, je možné domluvit hodiny tak, aby kurzy mohly probíhat i nadále.

V případě telefonických hovorů do JCB dodržujte prosím úřední hodiny JCB, které jsou aktualizované každé pololetí dle rozvrhu JCB  na našich webových stránkách.

Rodičům dětí

Buďte ohleduplní a nevoďte nebo neposílejte do hodin nemocné děti. Cennější předměty neponechávejte bez dozoru – vyhnete se tak možným nepříjemnostem a jednání s pojišťovnou nemusí být úspěšné.

Ve výuce se nejí, proto prosím nedávejte dětem svačinu do tříd. Pití si samozřejmě vzít mohou, ale napít se mohou i ve třídě vody se šťávou.

Hračky se také nedoporučují, jsou to rušivé elementy na šedesátiminutové lekce ve kterých se snažíme čas využít co neefektivněji k výuce daného jazyka.

V případě, že některé z dětí bude chodit pozdě do hodin, nenosit domácí úkoly, nebo opakovaně vyrušovat v hodinách, oznámí lektor tuto skutečnost vedení JCB a to pak kontaktuje rodiče. Při nedodržování pravidel JCB se může navrhnout vyloučení z kurzu.

Noste prosím přezůvky a přezouvejte se.

Za dodržování všech pravidel vám děkujeme a věříme, že u nás budete spokojeni!